سخنی از بزرگان هنر (41)

   نقاشی های من تصاویر آشکاری هستند که چیزی را پنهان نمی کنند ... آنها راز را احضار می کنند و به راستی اگر هنگامی فردی یکی از تصاویر من را ببیند و فرد دیگری از او این سوال ساده را بپرسد که " آن تصویر چه معنایی داشت؟ " خواهد گفت که هیچ معنایی ندارد، بخاطر اینکه راز هیچ معنایی ندارد و غیر قابل فهم است.

رنه مگریت

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق

/ 1 نظر / 10 بازدید
رضا

با آنکه در حریم تو بیگانه ام هنوز مانند حلقه بر در این خانه ام هنوز بگذشت شب ز نیمه و من با خیال دوست مینا صفت به گوشه میخانه ام هنوز