سخنی از بزرگان هنر (17)

 یک هنرمند هرگز نباید یک زندانی باشد. زندانی؟یک هنرمند هرگز نباید زندانی خود، زندانی سبک، زندانی شهرت، زندانی موفقیت یا زندانی چیز دیگری باشد.                                                                                                  

هانری ماتیس                  

ترجمه: صالح زنگانه              

یا حق                                                                                      

/ 1 نظر / 15 بازدید
آوا

یک هنرمند یک انسان آزاد است.